Archív udalostí

Michalovič: Interpretácia filmového diela: exegéza a analýza

Interpretácia ako naliehavý problém estetiky, filozofie umenia a umenovied vznikol vtedy, keď sa začali objavovať umelecké diela, ktoré si naliehavo vyžadujú interpretáciu, lebo bez nej by nemali zmysel a následne bez interpretácie by sotva mohli byť súčasťou sveta umenia. Tieto umelecké diela však boli a sú interpretované rôznym spôsobom, pričom v dejinách estetiky, filozofie umenia a umenovied sa vykryštalizovali dve základné línie.Prvú líniu predstavujú rôzne typy exegézy, pričom tieto preferujú obsah pred formou a zaoberajú sa tým, čo umelecké dielo reprezentuje, k čomu odkazuje. Význam je mimoumelecký a ak máme pochopiť opravdivý zmysel umeleckého diela, kľúč k nemu musíme hľadať buď v sociálnych vzťahoch alebo v hlbinách nevedomia.Druhú líniu predstavujú analýzy, a tie preferujú formu pred obsahom, látkou, a zaoberajú sa tým, ako je umelecké dielo urobené, z akých prvkov pozostáva a akú funkciu v zložitej štruktúre plnia, ako sa podieľajú na výstavbe formy umeleckého diela.Konkurenčný vzťah medzi týmito dvoma línia je pre život umeleckých diel nesmierne dôležitý, pretože tie žijú buď vďaka exegézam, ktoré obohacujú ich význam alebo vďaka analýzam či opisom špecifík umeleckých foriem, čím vlastne upozorňujú na esteticky účinnú zložku diela.